Algemene voorwaarden

LOGISTIEKE SERVICES VOORWAARDEN (LSV)

Zoetermeer, 1 februari 2014
LOGISTIAEKE SERVICES VOORWAARDEN (LSV)
Gedeponeerd door FENEX (de Nederlandse Organisatie voor Expeditie en Logistiek)
en TLN (Transport en Logistiek Nederland), ter griffie van de rechtbank Rotterdam op
2 april 2014 onder nummer 28/2014.

Inhoudsopgave
Artikelen LSV
1. Definities
2. Werkingssfeer
3. Verplichtingen van de Logistieke dienstverlener
4. Gevolgen van niet-nakoming van de verplichtingen door de Logistieke
dienstverlener
5. Aansprakelijkheid van de Logistieke dienstverlener
6. Verplichtingen van de Opdrachtgever
7. Gevolgen van niet-nakoming van de verplichtingen door de Opdrachtgever
8. Aansprakelijkheid van de Opdrachtgever
9. Overig
10. Reclamatie
11. Verjaring en verval
12. Betalingsvoorwaarden
13. Zekerheden
14. Geschillenbeslechting / Arbitrage
15. Slotbepalingen
16. Aanbevolen citeertitel
Pagina 4 van 21
Artikel 1 – Definities
In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Logistieke activiteiten: alle werkzaamheden, waaronder lossen, inslag, opslag, uitslag,
laden, voorraadbeheer, assemblage, orderbehandeling, orderverzameling, verzend
gereed maken, facturering, informatie-uitwisseling en –beheer, evenals vervoer, doen
vervoeren en het doen van douaneaangiften met betrekking tot zaken;
2. Logistiek centrum: de ruimte(n) waar de Logistieke activiteiten plaatsvinden;
3. Logistieke dienstverlener: degene die de overeenkomst met de opdrachtgever sluit en
uit dien hoofde de Logistieke activiteiten verricht;
4. Hulppers(o)on(en): al diegenen van wie de Logistieke dienstverlener gebruik maakt
voor de uitvoering van de Logistieke activiteiten – niet zijnde de ondergeschikten van de
Logistieke dienstverlener;
5. Opdrachtgever: degene die de opdracht tot het uitvoeren van de Logistieke activiteiten
aan de Logistieke dienstverlener geeft en daartoe met deze de overeenkomst sluit;
6. Overeenkomst: de door de Logistieke dienstverlener en Opdrachtgever met elkaar
gesloten overeenkomst met betrekking tot de door de Logistieke dienstverlener uit te
voeren Logistieke activiteiten, waar deze voorwaarden voor Logistieke activiteiten deel
van uitmaken;
7. Voorwaarden: de voorwaarden die van toepassing zijn op de Overeenkomst,
waaronder begrepen deze voorwaarden welke in het navolgende steeds worden
aangeduid als ‘deze Voorwaarden’ of ‘de onderhavige Voorwaarden’;
8. Overmacht: alle omstandigheden die een zorgvuldig logistieke dienstverlener niet heeft
kunnen vermijden en waarvan hij de gevolgen niet heeft kunnen verhinderen. Onder
overmacht wordt onder meer verstaan: brand, explosie en overstroming als gevolg van
natuurgeweld, alsmede de gevolgen daarvan;
Pagina 5 van 21
9. Werkdagen: alle dagen, met uitzondering van zaterdagen, zondagen en erkende
feestdagen en in het land of de regio van uitvoering van de Logistieke activiteiten
erkende feest- en rustdagen;
10. Zaken: de ter zake van de uitvoering van de Overeenkomst aan de Logistieke
dienstverlener of diens Hulppersoon door of namens de Opdrachtgever ter beschikking
gestelde zaken;
11. Inontvangstneming: de handeling ten gevolge waarvan de Opdrachtgever de macht
over de Zaken met uitdrukkelijke of stilzwijgende instemming van de Logistieke
dienstverlener of diens Hulppersoon opgeeft en deze in de gelegenheid stelt de feitelijke
macht over de Zaken uit te oefenen;
12. Aflevering: de handeling ten gevolge waarvan de Logistieke dienstverlener de macht
over de Zaken met uitdrukkelijke of stilzwijgende instemming van de Opdrachtgever of
van een door de Opdrachtgever aangewezene rechthebbende of van de ter zake
bevoegde autoriteiten opgeeft en deze in de gelegenheid stelt de feitelijke macht over de
Zaken uit te oefenen, dan wel in geval de Logistieke dienstverlener zich tot doen
vervoeren heeft verbonden, de handeling ten gevolge waarvan de Logistieke
dienstverlener de macht over de Zaken met uitdrukkelijke of stilzwijgende
instemming van de vervoerder opgeeft en deze in de gelegenheid stelt de
feitelijke macht over de Zaken uit te oefenen;
13. Doen vervoeren: het ten behoeve van de Opdrachtgever doen vervoeren van de Zaken
door daartoe met één of meer vervoerders één of meer passende
vervoerovereenkomsten te sluiten;
14. Voorraadverschil: een niet verklaarbaar verschil tussen de fysieke voorraad en de
voorraad zoals die blijkens de voorraadadministratie van de Logistieke dienstverlener
zou moeten zijn, behoudens tegenbewijs door de Opdrachtgever.
Pagina 6 van 21
Artikel 2 – Werkingssfeer
1. Algemeen
Deze Voorwaarden beheersen alle aanbiedingen, overeenkomsten, rechts- en feitelijke
handelingen met betrekking tot de te verrichten Logistieke activiteiten, voor zover deze niet
zijn onderworpen aan dwingend recht. Andersluidende voorwaarden en voorschriften van de
Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard
door de Logistieke dienstverlener. Op de rechtsverhouding tussen partijen zijn, ook nadat de
Overeenkomst is geëindigd, deze Voorwaarden van toepassing.
2. Ondergeschikten / Hulppersonen
De Logistieke dienstverlener is gerechtigd voor de uitvoering van de Logistieke activiteiten
Hulppersonen in te schakelen, tenzij met de Opdrachtgever anders is overeengekomen.
Indien ondergeschikten of Hulppersonen buiten overeenkomst worden aangesproken ter
zake van werkzaamheden waartoe zij door de Logistieke dienstverlener zijn gebruikt, is te
hunner behoeve bedongen dat zij zich op alle in de onderhavige Voorwaarden en
Overeenkomst opgenomen bedingen betreffende uitsluiting of beperking van
aansprakelijkheid kunnen beroepen.
3. Vervoer
Indien de Logistieke dienstverlener zich verbindt tot vervoer gelden, met inachtneming van
deze Voorwaarden, naast (dwingendrechtelijke) verdragen, wetten en wettelijke regelingen,
de bepalingen uit de vervoerdocumenten alsmede, voor nationaal Nederlands wegvervoer
en voor zover daarvan niet in deze Voorwaarden of de Overeenkomst wordt afgeweken, de
Algemene Vervoer Condities (AVC) , in de versie zoals gedeponeerd bij de griffie van de
rechtbanken te Amsterdam en Rotterdam ten tijde van de totstandkoming van de
Overeenkomst, tenzij een andere versie is overeengekomen.
Voor zeevervoer gelden bij gebreke van een cognossement de Hague Visby Rules, zoals
gewijzigd bij het Protocol van 22 december 1979, dan wel de Rotterdam Rules ingeval deze
in werking zijn getreden, tenzij anders overeengekomen. Het vervoer omvat niet het laden in
en lossen uit vervoermiddelen op het Logistiek centrum.
Onder de in het onderhavige artikel genoemde vervoerdocumenten wordt verstaan het
vervoerdocument dat door de Logistieke dienstverlener of diens Hulppersoon is afgegeven
dan wel als afzender is ondertekend.
Pagina 7 van 21
Indien en voor zover voormelde verdragen, wetten, wettelijke regelingen en condities
aansprakelijkheden ongeregeld laten, geldt ter zake de bij het tot stand komen van de
Overeenkomst gedeponeerde versie van de onderhavige Voorwaarden.
4. Doen vervoeren
Ingeval de Logistieke dienstverlener zich ter zake van het vervoer van Zaken, al dan niet op
bepaalde trajecten of met betrekking tot bepaalde vervoermodaliteiten, uitdrukkelijk verbindt
tot het doen vervoeren daarvan, zijn van toepassing de Nederlandse Expeditievoorwaarden
(algemene voorwaarden van FENEX) in de versie zoals gedeponeerd bij de griffie van de
rechtbanken te Amsterdam, Arnhem, Breda en Rotterdam ten tijde van de totstandkoming
van de Overeenkomst (‘de Nederlandse Expeditievoorwaarden’), tenzij een andere versie is
overeengekomen.
5. Douane- en fiscale diensten
Ingeval de Logistieke dienstverlener zich verbindt tot het verrichten van douaneformaliteiten
(daarbij inbegrepen formaliteiten ter zake opslag in douane-entrepot) en/of tot fiscale
vertegenwoordiging, zijn daarop van toepassing de Nederlandse Expeditievoorwaarden in de
versie zoals gedeponeerd bij de griffie van de rechtbanken te Amsterdam, Arnhem, Breda en
Rotterdam ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst (‘de Nederlandse
Expeditievoorwaarden’), tenzij een andere versie is overeengekomen.
Artikel 3 – Verplichtingen van de Logistieke dienstverlener
De Logistieke dienstverlener is verplicht:
1. de overeengekomen Zaken op de overeengekomen plaats, tijd en wijze in ontvangst te
(doen) nemen, mits deze deugdelijk verpakt zijn, de juiste documenten aanwezig zijn en
de Zaken aan hem of zijn Hulppersoon ter beschikking zijn gesteld;
2. zorg te (doen) dragen voor het laden, stuwen en lossen op het Logistiek centrum en de
in- en uitslag van Zaken, tenzij deze naar het oordeel van de Logistieke dienstverlener of
zijn Hulppersoon zodanig gevaarlijk zijn, dan wel een dusdanige overlast veroorzaken,
dat deze werkzaamheden niet van hem of zijn Hulppersoon kunnen worden gevergd;
3. de Logistieke activiteiten met betrekking tot de Zaken te laten plaatsvinden in het met de
Opdrachtgever overeengekomen Logistiek centrum;
Pagina 8 van 21
a. indien geen specifiek Logistiek centrum is overeengekomen, is de Logistieke
dienstverlener vrij een geschikte ruimte te kiezen en Zaken tussen geschikte ruimten
te verplaatsen.
b. indien een specifiek Logistiek centrum is overeengekomen, is de Logistieke
dienstverlener bevoegd de Zaken in overleg met de Opdrachtgever te verplaatsen
indien dit wenselijk is voor een goede bedrijfsvoering en/of een goede uitvoering van
de Logistieke activiteiten. De Opdrachtgever mag toestemming voor verplaatsing niet
weigeren, indien de nieuwe ruimten gelijkwaardig of beter zijn;
4. de verplaatsing als bedoeld in lid 3 van dit artikel voor zijn rekening te laten
plaatsvinden, tenzij de verplaatsing moet geschieden:
a. in het belang van de Opdrachtgever, dan wel in zijn opdracht, en/of;
b. ten gevolge van omstandigheden waarvoor de Logistieke dienstverlener niet
aansprakelijk is en/of;
c. ten gevolge van omstandigheden die in redelijkheid niet voor rekening en/of risico van
de Logistieke dienstverlener komen, en/of;
d. ten gevolge van regelgeving en/of op aanwijzing van de bevoegde autoriteiten;
het vervoer in verband met de verplaatsing vindt plaats onder toepassing van de
regelingen genoemd in artikel 2 lid 3 van deze Voorwaarden;
5. alle, ook niet rechtstreeks uit de Overeenkomst voortvloeiende maatregelen te nemen
ter bescherming van het belang van de Opdrachtgever en van zijn Zaken. Waar mogelijk
pleegt hij voorafgaand overleg met de Opdrachtgever. Indien geen tijdig voorafgaand
overleg mogelijk is, neemt de Logistieke dienstverlener de maatregelen die hem het
beste voorkomen in het belang van de Opdrachtgever en informeert de Opdrachtgever
daaromtrent;
6. zijn aansprakelijkheid voortvloeiend uit de Overeenkomst te verzekeren op basis van
gebruikelijke verzekeringsvoorwaarden en de Opdrachtgever op aanvraag een kopie
van het verzekeringscertificaat te verstrekken;
7. de Opdrachtgever en de door deze aangewezen personen voor risico van de
Opdrachtgever toe te laten tot de plaatsen waar de Zaken zich bevinden tijdens
kantooruren op Werkdagen, tenzij anders overeengekomen, mits:
a. de gewenste toegang tijdig tevoren aan de Logistieke dienstverlener kenbaar is
gemaakt;
Pagina 9 van 21
b. de Opdrachtgever akkoord gaat met begeleiding door de Logistieke dienstverlener;
c. de inspectie plaatsvindt volgens de huisregels van de Logistieke dienstverlener;
d. de door de Opdrachtgever tijdens de inspectie verkregen informatie omtrent andere in
de ruimte(n) aanwezige Zaken niet met derden wordt gedeeld.
Eventuele aan de inspectie verbonden kosten zijn voor rekening van de Opdrachtgever;
8. bijkomende werkzaamheden in overleg met en in opdracht van de Opdrachtgever te
verzorgen, indien deze werkzaamheden redelijkerwijze van de Logistieke dienstverlener
kunnen worden verlangd;
9. schades aan en manco’s op in ontvangst te nemen en in ontvangst genomen Zaken zo
spoedig mogelijk schriftelijk aan de Opdrachtgever te melden en aan deze ter zake
instructies te vragen;
10. in te staan voor de deugdelijkheid en de geschiktheid van het door hem te gebruiken
materiaal;
11. de Zaken hetzij in dezelfde staat als waarin hij deze heeft ontvangen, hetzij in de
overeengekomen staat af te leveren;
12. tegenover derden geheimhouding in acht te nemen ten aanzien van alle feiten en
gegevens die hem uitsluitend door uitvoering van de Overeenkomst bekend zijn, met
uitzondering van bevoegde overheidsinstanties indien informatie moet worden verstrekt
op basis van een wettelijk voorschrift en van informatie-uitwisseling met derden in het
kader van een normale bedrijfsvoering.
Artikel 4 – Gevolgen van niet-nakoming van de verplichtingen door de Logistieke
dienstverlener
Indien de Logistieke dienstverlener bij voortduring toerekenbaar tekortschiet in de nakoming
van één of meerdere van zijn verplichtingen als vermeld in artikel 3 kan de Opdrachtgever,
onverminderd zijn recht op vergoeding van geleden schade conform artikel 5, de
Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk ontbinden, nadat:
– hij de Logistieke dienstverlener door aangetekend schrijven gemotiveerd heeft
aangegeven waarin de Logistieke dienstverlener is tekort geschoten en deze daarbij een
termijn van minimaal dertig dagen voor nakoming heeft gesteld en;
Pagina 10 van 21
– de Logistieke dienstverlener bij afloop van die termijn nog niet aan zijn verplichtingen
heeft voldaan.
Opdrachtgever heeft deze bevoegdheid niet indien de tekortkoming, gezien haar bijzondere
aard of geringe betekenis, de ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt.
Artikel 5 – Aansprakelijkheid van de Logistieke dienstverlener
1. De Logistieke dienstverlener is, behoudens Overmacht en het overige in deze
Voorwaarden bepaalde, aansprakelijk voor schade aan en/of het verlies van de Zaken,
ontstaan tijdens de periode van Inontvangstneming tot Aflevering. De Logistieke
dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade welke het gevolg is van het niet
nakomen door de Opdrachtgever van enige krachtens deze of afzonderlijke
O(o)vereenkomst(en) en de op beide van toepassing zijnde V(v)oorwaarden, op de
Opdrachtgever rustende verplichting.
2. In geval van vervoer is de Logistieke dienstverlener aansprakelijk tot maximaal de voor
de betreffende vervoersmodaliteit(en) in de geldende regelgeving gestelde
aansprakelijkheidslimieten, tenzij anders overeengekomen. De Logistieke dienstverlener
is daarbij niet aansprakelijk voor zover de schade zijn oorzaak vindt in het ontbreken of
de gebrekkigheid van de verpakking van de Zaken die gelet op hun aard of de wijze van
vervoer voldoende verpakt hadden moeten zijn en de Logistieke dienstverlener
aannemelijk maakt dat de schade een gevolg heeft kunnen zijn van deze oorzaak. In
geval van wegvervoer door de Logistieke dienstverlener de Zaken niet op de
overeengekomen plaats, tijd en wijze in ontvangst worden genomen, is de
aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende schade beperkt tot niet meer dan
tweemaal de vracht zoals overeengekomen voor het wegvervoerdeel, doch maximaal
10.000 SDR; doch niet alvorens de Opdrachtgever de Logistieke dienstverlener een
uiterste termijn heeft gesteld en de Logistieke dienstverlener bij afloop daarvan nog niet
aan zijn verplichting heeft voldaan.
3. Met betrekking tot de overige Logistieke activiteiten is de aansprakelijkheid van de
Logistieke dienstverlener voor schade aan of verlies van de Zaken beperkt tot 4 SDR per
kilogram brutogewicht van de beschadigde of verloren Zaken, met een maximum van
100.000 SDR per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met één en dezelfde
schadeoorzaak.
Pagina 11 van 21
4. De door de Logistieke dienstverlener te vergoeden schade ten gevolge van
beschadiging of verlies van de Zaken zal nimmer meer bedragen dan de door de
Opdrachtgever te bewijzen waarde van de Zaken. Bij gebreke van bewijs geldt de
gangbare marktprijs voor goederen van dezelfde aard en kwaliteit, geldend op de plaats
en het tijdstip van Inontvangstneming.
5. Onder toepassing van het bepaalde in artikel 5 lid 7, is de aansprakelijkheid van de
Logistieke dienstverlener voor alle andere schade dan schade aan en/of verlies van de
Zaken, beperkt tot 10.000 SDR per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met één en
dezelfde schadeoorzaak, met dien verstande – en met inachtneming van deze
beperking van aansprakelijkheid tot 10.000 SDR – dat in het geval door de Logistieke
dienstverlener douaneformaliteiten worden verricht of door deze als fiscaal
vertegenwoordiger wordt opgetreden, de Logistieke dienstverlener niet aansprakelijk is
voor enige schade, tenzij de Opdrachtgever bewijst dat de schade is ontstaan door
schuld of nalatigheid van de Logistieke dienstverlener.
6. Eventuele Voorraadverschillen dienen te blijken uit opname van de fysieke voorraad,
welke opname voor rekening van de Opdrachtgever tenminste eenmaal per jaar en
tevens op het moment dat de Overeenkomst eindigt dient plaats te vinden.
Eventuele tekorten en eventuele overschotten worden daarbij tegen elkaar weg geboekt.
Van enige aansprakelijkheid van de Logistieke dienstverlener voor Voorraadverschillen
kan slechts sprake zijn indien en voor zover, in de rekeneenheid die voor de registratie
van de voorraad wordt gehanteerd, de tekorten (manco’s) eventuele overschotten
overtreffen met minstens één procent van het aantal, dat op jaarbasis betreffende die
Zaken onderwerp is van de Overeenkomst. Elke aanpassing door de Logistieke
dienstverlener van zijn voorraadadministratie, niet ten gevolge van in- en uitslag van
goederen, zal zo spoedig mogelijk door hem aan de Opdrachtgever worden gemeld. Ten
overvloede wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat deze Voorwaarden ook de
aansprakelijkheid van de Logistieke dienstverlener wegens Voorraadverschillen
beheersen, met inbegrip van de aansprakelijkheidslimieten omschreven in artikel 5 lid 3.
7. De Logistieke dienstverlener is nimmer aansprakelijk voor gederfde winst, gevolgschade
en immateriële schade, hoe ook ontstaan.
Pagina 12 van 21
8. De Logistieke dienstverlener kan zich niet beroepen op de in het onderhavige artikel
bepaalde aansprakelijkheidslimieten in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van
hemzelf.
9. Indien de Logistieke dienstverlener door de Opdrachtgever buiten overeenkomst wordt
aangesproken ter zake van bij de uitvoering van de Logistieke activiteiten ontstane
schade, dan is de Logistieke dienstverlener niet verder aansprakelijk dan hij dit zou zijn
op grond van de Overeenkomst.
10. Kan de Logistieke dienstverlener ter afwering van zijn aansprakelijkheid voor een
gedraging van een Hulppersoon of ondergeschikte aan de Overeenkomst een
verweermiddel jegens de Opdrachtgever ontlenen, dan kan ook de Hulppersoon of
ondergeschikte, indien zij op grond van deze gedraging door de Opdrachtgever wordt
aangesproken, dit verweermiddel inroepen, als ware ook de Hulppersoon of
ondergeschikte zelf partij bij de overeenkomst.
11. Wordt een Logistieke dienstverlener ter zake van beschadiging of verlies van een zaak
of vertraging in de aflevering, buiten overeenkomst aangesproken door iemand die geen
partij is bij de Overeenkomst of een door of namens de Logistiek dienstverlener gesloten
overeenkomst tot vervoer, dan is hij tegen deze niet verder aansprakelijk dan hij uit
overeenkomst zou zijn.
Artikel 6 – Verplichtingen van de Opdrachtgever
De Opdrachtgever is verplicht:
1. de Logistieke dienstverlener tijdig al die opgaven te doen en documenten te verschaffen
omtrent de Zaken alsmede de behandeling daarvan, waarvan hij weet of behoort te
weten dat zij voor de Logistieke dienstverlener van belang zijn, tenzij hij aantoont dat de
Logistieke dienstverlener deze gegevens kent of behoort te kennen. De Opdrachtgever
staat er voor in dat de door hem verstrekte gegevens juist zijn en alle instructies en ter
beschikking gestelde Zaken in overeenstemming zijn met de wet- en regelgeving;
2. indien Zaken en/of werkzaamheden onderworpen zijn aan overheidsbepalingen,
waaronder begrepen douane- en accijnsbepalingen en belastingvoorschriften, dient de
Opdrachtgever tijdig alle inlichtingen en documenten te verstrekken welke voor de
Logistieke dienstverlener noodzakelijk zijn om aan die bepalingen te voldoen;
Pagina 13 van 21
Het verstrekken van inlichtingen en / of documenten aan de Logistieke dienstverlener,
vereist voor het verrichten van formaliteiten in verband met de hiervoor bedoelde
overheidsbepalingen, houdt een instructie daartoe in. De Logistieke dienstverlener is
steeds gerechtigd deze instructie al dan niet op te volgen;
3. de overeengekomen Zaken in deugdelijke verpakking op de overeengekomen plaats, tijd
en wijze, vergezeld van een wegvervoer-vrachtbrief (voor zover nodig) en van de
overeengekomen documenten en/of documentatie en de overige door of krachtens
regelgeving van overheidswege vereiste documenten ter beschikking van de Logistieke
dienstverlener of diens Hulppersoon te stellen;
4. zorg te (doen) dragen voor het laden, stuwen en lossen van Zaken, tenzij:
– artikel 3 lid 2 van toepassing is, of;
– partijen anders overeenkomen, of;
– uit de aard van het voorgenomen vervoer – in aanmerking genomen de te vervoeren
Zaken en het ter beschikking gestelde voertuig – anders voortvloeit.
5. de Logistieke dienstverlener c.q. diens ondergeschikten en/of Hulppersonen op diens
eerste verzoek te vrijwaren ingeval deze door derden buiten overeenkomst wordt
aangesproken ter zake van schade dan wel financieel nadeel, op enigerlei wijze verband
houdend met de uitvoering van deze of afzonderlijke O(o)vereenkomst(en) en de op
beide van toepassing zijnde V(v)oorwaarden, met inbegrip van aanspraken wegens
productaansprakelijkheid en/of intellectuele eigendomsrechten. Deze
vrijwaringsverplichting geldt indien de Opdrachtgever niet voldeed aan enige verplichting
die de wet, deze Voorwaarden of de Overeenkomst hem opleggen, of ingeval de schade
dan wel het financiële nadeel wordt veroorzaakt door omstandigheden welke zijn
gelegen in de risicosfeer van de Opdrachtgever;
6. in te staan voor de door hem aan de Logistieke dienstverlener of diens Hulppersoon ter
beschikking gestelde Zaken en materiaal;
7. naast de overeengekomen vergoeding, de eventuele andere uit deze of afzonderlijke
O(o)vereenkomst(en) en de op beide van toepassing zijnde V(v)oorwaarden
voortvloeiende kosten tijdig te vergoeden;
Pagina 14 van 21
8. kosten voor inspecties, vervolgwerkzaamheden, opruimingswerkzaamheden, en afvoer
van afval ontstaan ten gevolge van de uitvoering van deze of afzonderlijke
O(o)vereenkomst(en) en de op beide van toepassing zijnde V(v)oorwaarden tijdig te
vergoeden;
9. bij beëindiging van de Overeenkomst de zich bij de Logistieke dienstverlener of diens
Hulppersoon bevindende Zaken uiterlijk op de laatste werkdag vóór de datum van
beëindiging van de Overeenkomst in ontvangst te nemen en/of te doen afvoeren, zulks
na betaling van al hetgeen aan de Logistieke dienstverlener verschuldigd is en van
datgene, waarvan op die dag bekend is dat het verschuldigd zal gaan zijn. Voor hetgeen
de Opdrachtgever na beëindiging van de Overeenkomst verschuldigd zal worden, voor
zover al bekend en/of in redelijkheid door de Logistieke dienstverlener geschat, kan de
Opdrachtgever volstaan met het stellen van naar het oordeel van de Logistieke
dienstverlener voldoende zekerheid;
10. tegenover derden geheimhouding in acht te nemen ten aanzien van alle feiten en
gegevens die hem uitsluitend op basis van de Overeenkomst bekend zijn, met
uitzondering van bevoegde overheidsinstanties indien informatie moet worden verstrekt
op basis van een wettelijk voorschrift en van informatie-uitwisseling met derden in het
kader van een normale bedrijfsvoering.
11. de Zaken onmiddellijk in ontvangst te nemen en/of te doen afvoeren, indien deze naar
het oordeel van de Logistieke dienstverlener zodanig gevaarlijk zijn, dan wel een
dusdanige overlast veroorzaken, dat van hem niet kan worden gevergd deze langer in
opslag te houden. In afwijking van het bepaalde in artikel 3 lid 2 geschiedt de uitslag en
de belading door of namens de Opdrachtgever en voor diens rekening en risico;
Artikel 7 – Gevolgen van niet-nakoming van de verplichtingen door de Opdrachtgever
1. Indien de Opdrachtgever bij voortduring toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van
één of meerdere van zijn verplichtingen als vermeld in artikel 6 leden 1 t/m 10 kan de
Logistieke dienstverlener onverminderd zijn recht op vergoeding van geleden schade de
Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk ontbinden, nadat hij de
Opdrachtgever door aangetekend schrijven een uiterste termijn van minimaal veertien
dagen voor nakoming heeft gesteld en de Opdrachtgever bij afloop daarvan nog niet aan
zijn verplichtingen heeft voldaan. Indien door het stellen van een dergelijke termijn het
belang van de Logistieke dienstverlener bij een ongestoorde exploitatie van zijn bedrijf
Pagina 15 van 21
op onevenredige wijze zou worden geschaad, kan hij ook zonder inachtneming van een
uiterste termijn de Overeenkomst ontbinden.
2. Indien de Opdrachtgever niet voldoet aan een of meerdere van zijn verplichtingen als
vermeld in artikel 6 leden 1 t/m 8, is de Logistieke dienstverlener bevoegd de nakoming
van zijn verbintenis op te schorten. Dit opschortingsrecht kan ook worden ingeroepen
tegen de schuldeisers van de Opdrachtgever.
3. Indien de Opdrachtgever niet voldoet aan zijn verplichtingen als vermeld in artikel 6
leden 9 en 11, is de Logistieke dienstverlener gerechtigd tot:
a. het verplaatsen van de Zaken naar andere ruimten voor rekening en risico van de
Opdrachtgever, en/of;
b. het onderhands of publiekelijk verkopen van de Zaken voor rekening van de
Opdrachtgever na verloop van veertien dagen na aangetekende verzending aan de
Opdrachtgever van een schriftelijke kennisgeving van de voorgenomen verkoop,
zonder dat daarbij enige verdere formaliteit in acht genomen zal behoeven te
worden;
c. het abandonneren of vernietigen van de Zaken indien aannemelijk is dat bij verkoop
van de Zaken de kosten hoger zullen zijn dan de baten of indien, ondanks een
redelijke poging daartoe van de Logistieke dienstverlener, geen koper gevonden kan
worden, waarbij de kosten voor het abandonneren of vernietigen steeds voor
rekening van de Opdrachtgever zijn.
Artikel 8 – Aansprakelijkheid van de Opdrachtgever
1. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade aan het Logistiek centrum en/of de
bezittingen van de Logistieke dienstverlener, van diens Hulppersonen, van diens
ondergeschikten en van diens andere Opdrachtgevers, alsmede voor personenschade,
veroorzaakt door de Opdrachtgever zelf, zijn Zaken, daaronder begrepen ook de
verpakking van zijn Zaken, zijn Hulppersonen, ondergeschikten en de door hem
aangewezen personen.
2. De Opdrachtgever is jegens de Logistieke dienstverlener aansprakelijk voor alle schade,
waaronder boeten, interesten, alsmede straffen en verbeurdverklaringen, daaronder
begrepen gevolgen wegens niet of niet tijdige aanzuivering van douanedocumenten, ten
gevolge van onder meer de onjuistheid, onnauwkeurigheid of onvolledigheid van zijn
instructies en de door hem verschafte gegevens en/of documenten, het niet of niet tijdig
Pagina 16 van 21
ter beschikking stellen van de Zaken op de afgesproken tijd, plaats en wijze alsmede het
niet of niet tijdig verstrekken van documenten en/of instructies.
3. De Opdrachtgever is jegens de Logistieke dienstverlener aansprakelijk voor alle schade
veroorzaakt door het niet nakomen van diens verplichtingen uit hoofde van deze of
afzonderlijke O(o)vereenkomst(en) en de op beide van toepassing zijnde
V(v)oorwaarden.
4. De Opdrachtgever moet aan de Logistieke dienstverlener de aan deze terzake van
overbelading bij wegvervoer opgelegde boete vergoeden. Indien de Opdrachtgever het
bewijs kan overleggen van een beboeting voor overtreding van artikel 2.6 lid 2 uit de
Wet wegvervoer goederen, dan vervalt deze bepaling, behoudens in geval van kwade
trouw.
Artikel 9 – Overig
1. De Logistieke dienstverlener kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen
ingeval de Opdrachtgever:
– zijn beroep of bedrijf geheel of voor een belangrijk deel staakt;
– de vrije beschikking over zijn vermogen of een belangrijk deel daarvan verliest;
– zijn rechtspersoonlijkheid verliest, wordt ontbonden of feitelijk wordt geliquideerd;
– in staat van faillissement wordt verklaard;
– een akkoord buiten faillissement aanbiedt;
– surseance van betaling aanvraagt;
– de beschikking over zijn goederen of een belangrijk deel daarvan verliest ten gevolge
van beslaglegging door derden;
– niet voldoet aan zijn verplichtingen als vermeld in artikel 6 lid 11.
2. Wanneer na Inontvangstneming van de Zaken, door de Logistieke dienstverlener het
vervoer redelijkerwijs niet of niet binnen redelijke tijd kan worden aangevangen,
voortgezet of voltooid, is de Logistieke dienstverlener verplicht zulks aan de
Opdrachtgever mede te delen. Partijen hebben alsdan de bevoegdheid de onderhavige
vervoerovereenkomst schriftelijk op te zeggen en deze overeenkomst eindigt bij
ontvangst van deze mededeling. De Logistieke dienstverlener is vervolgens niet
verplicht voor het verdere vervoer zorg te dragen en is bevoegd de Zaken te lossen en
op te slaan op een daartoe geschikte plaats; de Opdrachtgever is bevoegd de Zaken tot
zich te nemen. De in verband met de opzegging met betrekking tot de Zaken gemaakte
Pagina 17 van 21
kosten komen ten laste van de Opdrachtgever. Behoudens overmacht (6:75 BW) is de
Logistieke dienstverlener verplicht de Opdrachtgever de schade te vergoeden, die deze
door de opzegging van de overeenkomst heeft geleden, waarbij de aansprakelijkheid
beperkt is tot niet meer dan tweemaal de vracht zoals overeengekomen voor de
betreffende vervoersmodaliteit, doch maximaal 10.000 SDR.
Artikel 10 – Reclamatie
1. Indien de Zaken door de Logistieke dienstverlener worden afgeleverd zonder dat de
geadresseerde, ten overstaan van de Logistieke dienstverlener de staat daarvan heeft
vastgesteld, worden de Zaken behoudens tegenbewijs geacht in goede staat te zijn
afgeleverd.
2. Indien de Zaken door de Logistieke dienstverlener worden afgeleverd zonder dat de
geadresseerde, schriftelijke voorbehouden ter kennis van de Logistieke dienstverlener
heeft gebracht waarin de algemene aard van het verlies of de beschadiging is
aangegeven, worden:
– indien het verliezen of waarneembare beschadigingen betreft, uiterlijk op het ogenblik
van Aflevering;
– indien het niet uiterlijk waarneembare beschadigingen betreft, binnen de periode die
op grond van de op de voor Aflevering gekozen vervoersmodaliteit van toepassing
zijnde wet- en regelgeving is voorgeschreven of, bij gebreke van een (wettelijke)
regeling, uiterlijk binnen vijf Werkdagen na de Aflevering;
de Zaken behoudens tegenbewijs geacht in goede staat te zijn afgeleverd.
3. De dag van de Aflevering wordt bij het bepalen van voornoemde termijnen niet
meegerekend.
4. In geval van nationaal vervoer worden de Zaken indien deze niet zijn afgeleverd binnen
dertig dagen na de dag waarop zij ten vervoer werden aangenomen en het onbekend is
waar zij zich bevinden, als verloren aangemerkt.
Artikel 11 – Verjaring en verval
1. Alle vorderingen in verband met de Overeenkomst verjaren door het enkele verloop van
twaalf maanden en vervallen door het verloop van achttien maanden.
Pagina 18 van 21
2. De in lid 1 genoemde termijnen vangen in geval van algeheel of gedeeltelijk verlies,
beschadiging, vertraging of Voorraadverschil aan vanaf de eerste van de volgende
dagen:
a. de dag waarop de Zaken door de Logistieke dienstverlener afgeleverd zijn of
afgeleverd hadden moeten worden;
b. de dag waarop de Logistieke dienstverlener van het verlies, de beschadiging of van
het bestaan van het Voorraadverschil aan de Opdrachtgever mededeling doet.
3. Ingeval de Logistieke dienstverlener door derden, waaronder enige overheid, wordt
aangesproken, vangen de in lid 1 genoemde termijnen aan vanaf de eerste van de
volgende dagen:
a. de dag waarop de Logistieke dienstverlener door de derde in rechte is aangesproken;
b. de dag waarop de Logistieke dienstverlener de tot hem gerichte vordering heeft
voldaan.
4. Ingeval de Logistieke dienstverlener of een door hem ingeschakelde derde tegen de
aanspraak in bezwaar of beroep is gegaan, vangen de in de leden 1 en 2 genoemde
termijnen aan op de dag volgende op die, waarop de uitspraak in bezwaar en/of beroep
definitief is geworden.
5. Voor alle overige vorderingen vangen de in lid 1 genoemde termijnen aan vanaf de dag
waarop deze opeisbaar zijn geworden.
6. In ieder geval vangen de in lid 1 genoemde termijnen voor alle vorderingen in verband
met de Overeenkomst aan vanaf de dag, volgend op die waarop de Overeenkomst
tussen partijen is geëindigd.
Artikel 12 – Betalingsvoorwaarden
1. Alle bedragen, die door de Opdrachtgever aan de Logistieke dienstverlener verschuldigd
zijn, zullen worden betaald met inachtneming van de daartoe overeengekomen termijn
of, bij gebreke aan een overeengekomen termijn, binnen veertien dagen na de
factuurdatum. Deze termijn heeft te gelden als een fatale termijn.
2. Indien de Opdrachtgever enig verschuldigd bedrag niet binnen de termijn als bedoeld in
lid 1 van dit artikel betaalt, is hij gehouden daarover de wettelijke (handels)rente te
betalen conform artikel 6:119a dan wel artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek, met
Pagina 19 van 21
ingang van de dag waarop deze betaling uiterlijk had moeten geschieden tot en met de
dag der algehele voldoening.
3. De Logistieke dienstverlener is gerechtigd om buitengerechtelijke en gerechtelijke
kosten ter incasso van de vordering aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De
buitengerechtelijke incassokosten zijn verschuldigd vanaf het moment dat de
Opdrachtgever in verzuim is en bedragen 15% van de vordering met een minimum van €
150,-.
4. De Opdrachtgever is te allen tijde verplicht in verband met deze of afzonderlijke
O(o)vereenkomst(en) en de op beide van toepassing zijnde V(v)oorwaarden, door enige
overheid in te vorderen dan wel na te vorderen c.q. na te heffen bedragen alsmede
daarmee samenhangende boetes, aan de Logistieke dienstverlener te vergoeden.
5. De Opdrachtgever is verplicht op eerste vordering van de Logistieke dienstverlener
zekerheid te stellen voor hetgeen de Opdrachtgever aan de Logistieke dienstverlener is
verschuldigd dan wel wordt verschuldigd. Deze verplichting bestaat ook, indien de
Opdrachtgever zelf in verband met het verschuldigde reeds zekerheid heeft moeten
stellen of heeft gesteld.
6. Beroep op verrekening van vorderingen tot betaling van vergoedingen voortvloeiend uit
deze of afzonderlijke O(o)vereenkomst(en) en de op beide van toepassing zijnde
V(v)oorwaarden, van het uit anderen hoofde ter zake van de Logistieke activiteiten door
de Opdrachtgever verschuldigde of van verdere op de Zaken drukkende kosten, met
vorderingen van de Opdrachtgever of opschorting van voormelde vorderingen door
Opdrachtgever is niet toegestaan.
7. Alle bedragen als bedoeld in lid 1 van dit artikel zijn terstond opeisbaar en vatbaar voor
verrekening door de Logistieke dienstverlener, indien de gevallen zoals genoemd in
artikel 7 leden 1 en 2 van deze Voorwaarden zich voordoen.
Artikel 13 – Zekerheden
1. De Logistieke dienstverlener heeft het recht de afgifte van Zaken, documenten en
gelden, die de Logistieke dienstverlener in verband met de Overeenkomst onder zich
heeft of zal krijgen, jegens een ieder te weigeren.
Pagina 20 van 21
2. De Logistieke dienstverlener kan een retentierecht uitoefenen op alle Zaken,
documenten en gelden die hij in verband met de Overeenkomst onder zich heeft of zal
krijgen, voor alle vorderingen die de Logistieke dienstverlener ten laste van de
Opdrachtgever en / of de eigenaar van de Zaken heeft of zal krijgen, ook ten aanzien
van vorderingen welke geen betrekking hebben op die Zaken.
3. Op alle Zaken, documenten en gelden die de Logistieke dienstverlener in verband met
de Overeenkomst onder zich heeft of zal krijgen, wordt een pandrecht gevestigd voor
alle vorderingen die de Logistieke dienstverlener ten laste van de Opdrachtgever en / of
de eigenaar van de Zaken heeft of zal krijgen.
4. De Logistieke dienstverlener zal een ieder die ten behoeve van de Opdrachtgever Zaken
aan de Logistieke dienstverlener toevertrouwt voor het verrichten van Logistieke
activiteiten, kunnen beschouwen als door de Opdrachtgever gevolmachtigd tot het
vestigen van een pandrecht op die Zaken.
5. Indien bij afrekening een geschil ontstaat over het verschuldigde bedrag of ter bepaling
daarvan een niet spoedig uit te voeren berekening nodig is, is, naar keuze van de
Logistieke dienstverlener, de Opdrachtgever of hij die Aflevering vordert gehouden op
verzoek van de Logistieke dienstverlener het gedeelte over de verschuldigdheid
waarvan overeenstemming bestaat terstond te voldoen en voor de betaling van het
betwiste gedeelte of van het gedeelte, waarvan het bedrag nog niet vaststaat, zekerheid
te stellen.
6. Verkoop van enig onderpand geschiedt voor rekening van de Opdrachtgever op de bij
de wet bepaalde wijze of, indien daaromtrent overeenstemming bestaat, onderhands.
7. Op eerste verzoek van de Logistieke dienstverlener zal de Opdrachtgever zekerheid
stellen voor door de Logistieke dienstverlener aan derden of overheden betaalde of te
betalen kosten en andere kosten die de Logistieke dienstverlener maakt of voorziet te
zullen maken ten behoeve van de Opdrachtgever, waaronder onder meer vracht,
havenkosten, rechten, belastingen, heffingen en premies.
Artikel 14 – Geschillenbeslechting / Arbitrage
1. Alle uit of in verband met (de) O(o)vereenkomst(en) waarop deze Voorwaarden van
toepassing zijn voortvloeiende geschillen worden uitsluitend onderworpen aan arbitrage
Pagina 21 van 21
te Rotterdam overeenkomstig het TAMARA Arbitragereglement, met uitzondering van
vorderingen tot € 25.000,- alsmede onbetwiste vorderingen in welk geval
geschillenbeslechting geschiedt door de bevoegde rechter te Rotterdam.
2. Geen beroep kan worden gedaan op de onder lid 1 genoemde uitzonderingen indien de
Opdrachtgever is gevestigd in een niet-EU lidstaat.
3. Waar toepasselijk zullen arbiters de bepalingen van internationale vervoersverdragen,
waaronder onder meer het verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal
vervoer van goederen over de weg (CMR), toepassen. Opdrachtgever staat er jegens de
Logistieke dienstverlener voor in dat de aflader, de geadresseerde en de overige
ladingbelanghebbenden in geval van schade aan de Zaken en / of vertraging in de
aflevering daarvan, gebonden zullen zijn aan het bepaalde in dit beding.
Artikel 15 – Slotbepalingen
1. Alle O(o)vereenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, zijn
onderworpen aan Nederlands recht.
2. Als plaats van vereffening en schaderegeling geldt de plaats van vestiging van de
Logistieke dienstverlener.
Artikel 16 – Aanbevolen citeertitel
De onderhavige Voorwaarden kunnen worden aangehaald als “LSV 2014”.
In geval van strijdigheden met vertaalde voorwaarden prevaleert de Nederlandse versie van
deze Voorwaarden.